GB ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସିଲିଣ୍ଡର |

ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ଭଲଭ୍ |

GB ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସିଲିଣ୍ଡର |

ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ |

ZX ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ଭଲଭଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି |